fbpx

Algemene voorwaarden van:

 

Blanksma Blanksma VOF

Rietwaard 2

5236 WC  Den Bosch

Inschrijfnummer K.v.K.: 60459700

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan biedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede overeenkomsten van opdracht waaronder alle vereenkomsten tot het tot stand brengen van filmwerken, foto’s en websites en andere media van: Blanksma Blanksma VOF, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, hierna te noemen: “Blanksma Blanksma”.

2. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene

voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

4. Indien Blanksma Blanksma op enig moment nalaat nakoming te verlangen van het geen partijen zijn

overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Blanksma Blanksma op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.

5. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Blanksma Blanksma dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

 

Artikel 2: Overeenkomsten

1. Mondelinge afspraken binden Blanksma Blanksma eerst nadat deze schriftelijk door Blanksma Blanksma zijn bevestigd dan wel zodra Blanksma Blanksma met instemming van de wederpartij een aanvang met de

uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Blanksma Blanksma bindend.

 

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Blanksma Blanksma zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offer te c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Blanksma Blanksma het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Getoonde en/of verstrekte brochures, voorbeelden van films, foto’s en websites alsmede andere omschrijvingen in promotiemateriaal en/of op de website van Blanksma Blanksma zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van Blanksma Blanksma, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Deze dienen op eerste verzoek van Blanksma Blanksma te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Blanksma Blanksma niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

4. Blanksma Blanksma heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Blanksma Blanksma de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Blanksma Blanksma het recht voor bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen derden in te schakelen, waaronder onder meer zijn begrepen regisseurs, cameramensen, geluidstechnici, DTP’ers, programmeurs, designers, editors, animators, acteurs, fotografen, modellen e.d.. Een en ander ter beoordeling van Blanksma Blanksma.

2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat Blanksma Blanksma met meerdere derden dient samen te werken, heeft de wederpartij de verplichting een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met Blanksma Blanksma en afhankelijk van de instemming van Blanksma Blanksma, aan haar delegeren.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen e.d.) tijdig en in de door Blanksma Blanksma gewenste vorm aan Blanksma Blanksma ter beschikking worden gesteld;

b. Blanksma Blanksma op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;

c. de door de wederpartij aan Blanksma Blanksma verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

d. Blanksma Blanksma binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien Blanksma Blanksma zijn

werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;

e. Blanksma Blanksma tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;

f. de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen e.d.;

g. de eventueel in opdracht van de wederpartij te filmen c.q. fotograferen personen c.q. dieren c.q. objecten e.d. tijdig aanwezig zijn op de locatie waar de werkzaamheden plaats zullen vinden;

h. Blanksma Blanksma voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals elektriciteit. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van bijvoorbeeld stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij.

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Blanksma Blanksma voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

3. De wederpartij zal Blanksma Blanksma informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Blanksma Blanksma gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 6: Vertrouwelijke informatie

1. Blanksma Blanksma verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven of waarvan Blanksma Blanksma redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Een en ander, tenzij Blanksma Blanksma ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en Blanksma Blanksma zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.

2. Blanksma Blanksma zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om te streven de van de wederpartij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

3. Blanksma Blanksma staat er voor in dat haar personeel en derden die onder haar supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

4. Het is Blanksma Blanksma toegestaan te publiceren over de door haar verleende diensten en werkzaamheden alsmede om methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de wederpartij hierbij gewaarborgd blijft.

 

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijn

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Blanksma Blanksma haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Blanksma Blanksma per transactie worden gefactureerd.

3. Het risico betreffende de geleverde zaken, gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of de studio van Blanksma Blanksma verlaten of voor afhalen ter beschikking staan c.q. liggen van de wederpartij.

4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.

5. Verzending van de zaken geschiedt op een door Blanksma Blanksma te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Blanksma Blanksma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de verzending, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending van de bestelde zaken voor risico van Blanksma Blanksma is, maar voor rekening van de consument.

7. Elektronische verzending van zaken vindt plaats op een in overleg door partijen overeengekomen wijze en voor risico van de wederpartij.

8. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken, aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Blanksma Blanksma zich het recht voor de zaken, voor rekening en risico van de wederpartij te bewaren. Na in bewaarneming geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij Blanksma Blanksma in staat moet stellen de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij Blanksma Blanksma uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

9. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 8 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Blanksma Blanksma het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Blanksma Blanksma is alsdan gerechtigd de zaken aan derden te verkopen dan wel te vernietigen.

10. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

11. Indien het niet mogelijk blijkt de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) uit te voeren in verband met weersomstandigheden (voornamelijk bij buitenopnamen), heeft Blanksma Blanksma het recht de met het uitstel c.q. afstel gemoeide kosten door te berekenen. Heeft de wederpartij vóór het tot stand komen van de overeenkomst om een opgave van de kosten voor het eventueel verzetten van een uitvoerdatum in verband met de weersomstandigheden gevraagd en heeft Blanksma Blanksma deze aan de wederpartij verstrekt, dan gelden de toen opgegeven kosten. Indien echter de werkelijk gemaakte kosten lager zijn, zullen deze aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Voor zover niet reeds een reservedatum is overeengekomen, treden partijen in overleg voor de vaststelling van een nieuwe datum c.q. termijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

12. Blanksma Blanksma is bevoegd om – ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

 

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Blanksma Blanksma kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft

ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Blanksma Blanksma niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Blanksma Blanksma gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Blanksma Blanksma niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal Blanksma Blanksma met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Blanksma Blanksma zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Blanksma Blanksma heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door Blanksma Blanksma verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.

4. Alle onkosten welke door Blanksma Blanksma in het kader van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5. Blanksma Blanksma heeft het recht om alles wat bij de overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Blanksma Blanksma heeft hierbij artistieke vrijheid.

6. Indien, buiten de overeengekomen werkzaamheden, aanvullende c.q. extra werkzaamheden dienen te worden verricht (meerwerk), zal Blanksma Blanksma de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en daarbij tevens vermelden welke (extra) kosten hier mee gemoeid zijn. Meerwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Blanksma Blanksma en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meerwerk dient schriftelijk door Blanksma Blanksma te worden bevestigd.

 

Artikel 9: Risico van opslag van informatie

1. Blanksma Blanksma verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de wederpartij afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt Blanksma Blanksma geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

2. De wederpartij draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Blanksma Blanksma of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Blanksma Blanksma, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

 

Artikel 10: Honorarium, kosten en declaratie

1. Het bedrag dat aan honorarium bij de wederpartij in rekening wordt gebracht is, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, berekend op basis van het aantal bestede uren en onder toepassing van de gebruikelijke tarieven van Blanksma Blanksma.

2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

3. De door Blanksma Blanksma gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

4. Blanksma Blanksma is gerechtigd een overeengekomen honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in onvoldoende mate door partijen werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Blanksma Blanksma, en in redelijkheid niet van Blanksma Blanksma kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.

5. Indien een gemaakte afspraak – waaronder mede te verstaan een bezoek aan Blanksma Blanksma – niet of niet tijdig wordt nagekomen, dan wordt de daarvoor gereserveerde tijd, op basis van de gebruikelijke uurtarieven van Blanksma Blanksma, aan de wederpartij in rekening gebracht. Niet-tijdige nakoming omvat onder meer het annuleren van een gemaakte afspraak minder dan 24 uren van tevoren.

6. Ingeval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de

urenregistratie van Blanksma Blanksma bindend.

7. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Blanksma Blanksma gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voor melde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door Blanksma Blanksma en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Blanksma Blanksma gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

8. De door Blanksma Blanksma gehanteerde kilometervergoeding bedraagt € 0,55 tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 11: Reclames en retourzendingen

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij fouten in de inhoud of (technische) onvolkomenheden constateert, dient de wederpartij Blanksma Blanksma binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Blanksma Blanksma.

2. Overige reclames – waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden – dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan Blanksma Blanksma te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen 1 jaar na (op)levering aan Blanksma Blanksma te worden gemeld.

3. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Blanksma Blanksma kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.

4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen is geen reclame mogelijk met betrekking tot de vormgeving, de stijl en/of compositie van filmwerken e.d.. Een en ander valt onder de artistieke vrijheid van Blanksma Blanksma.

5. Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6. Blanksma Blanksma dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Blanksma Blanksma indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

7. Ingeval van terechte reclames c.q. klachten zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 13 van deze voorwaarden.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid en garantie

1. Blanksma Blanksma kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Blanksma Blanksma, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Blanksma Blanksma, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Blanksma Blanksma – uit welken hoofde ook – beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.

4. Ingeval er sprake is van een duurovereenkomst wordt bij een duurovereenkomst met een langere looptijd dan 3 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het voor de laatste 3 maanden verschuldigde factuurbedrag.

5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Blanksma Blanksma nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Blanksma Blanksma gesloten verzekering.

6. Indien zich in de geleverde zaken c.q. het resultaat van de verrichte werkzaamheden zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Blanksma Blanksma zich die zaken c.q. het resultaat van de verrichte werkzaamheden – naar haar keuze – kosteloos te herstellen of te vervangen dan wel de wederpartij te crediteren voor het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de fout, onvolkomenheid en/of gebrek betrekking heeft.

7. De wederpartij verliest diens rechten jegens Blanksma Blanksma, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Blanksma Blanksma tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of adviezen van Blanksma Blanksma strijdig gebruik van de zaken dan wel het resultaat van de verrichte werkzaamheden door de wederpartij;

b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Blanksma Blanksma zijn verstrekt en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, documenten e.d. van derden) en Blanksma Blanksma de zaken c.q. de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of heeft uitgevoerd.

 

Artikel 13: Betaling

1. Betalingen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Betaling voor het uitvoeren van een opdracht geschiedt in 2 termijnen. Op het moment van het sluiten van de overeenkomst dient de wederpartij 50% van het overeengekomen bedrag te voldoen. Bij oplevering van de film dienen het resterende bedrag (50%) plus de eventueel overeengekomen kosten voor meerwerk voldaan te worden. Een en ander tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:

a. zal de wederpartij aan Blanksma Blanksma een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

b. zal de wederpartij, na daartoe door Blanksma Blanksma te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

c. heeft Blanksma Blanksma het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Blanksma Blanksma zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

4. Ter keuze van Blanksma Blanksma kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een

eis tot schadevergoeding.

5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Blanksma Blanksma bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Blanksma Blanksma het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Blanksma Blanksma heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

b. Het bepaalde onder sub a van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de

consument.

 

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten van door Blanksma Blanksma vervaardigde media

1. Ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten zullen Blanksma Blanksma en de wederpartij een zogenaamde “Creative Commons” overeenkomst sluiten waarin de mate van overdracht van de intellectuele eigendomsrechten wordt vastgelegd.

2. Indien geen “Creative Commons” overeenkomst is gesloten of in deze niet anders is bepaald, is en blijft Blanksma Blanksma blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met (de uitvoering van) de overeenkomst en gelden onderstaande bepalingen onverkort.

3. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van rechten indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Indien door Blanksma Blanksma toestemming is verleend voor elektronische of andere vormen van

beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van Blanksma Blanksma.

5. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd om sub-licenties aan derden te verlenen.

6. Elk gebruik van een zaak dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Blanksma Blanksma. Bij inbreuk komt Blanksma Blanksma, zonder overigens enig recht, zoals bijvoorbeeld het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke buitengerechtelijke kosten te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Blanksma Blanksma gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.

7. De wederpartij die een filmwerk openbaar maakt, is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de gefilmde personen en andere rechthebbenden. Blanksma Blanksma sluit elke verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dienaangaande uit. De wederpartij vrijwaart, voor zover nodig, Blanksma Blanksma voor alle aanspraken wegens inbreuk op enig portretrecht.

8. Intellectuele eigendomsrechten van door de wederpartij aan Blanksma Blanksma afgegeven films, foto’s en beelddragers in verband met door Blanksma Blanksma aan of met deze zaken te verrichten werkzaamheden, blijven berusten bij de wederpartij.

9. De wederpartij geeft, voor zover toepasselijk, toestemming tot bewerking, beeldmanipulatie, reproductie e.d., in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

10. Door het verstrekken van gegevens c.q. het afgeven van beelddragers e.d., aan Blanksma Blanksma verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Blanksma Blanksma in

en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

1. Blanksma Blanksma behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan al diens betalingsverplichtingen jegens Blanksma Blanksma heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2. Ingeval Blanksma Blanksma een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Blanksma Blanksma vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

3. De wederpartij is verplicht Blanksma Blanksma terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

4. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Blanksma Blanksma heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Blanksma Blanksma te bewaren.

5. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Blanksma Blanksma ter inzage te geven.

 

Artikel 16: Retentierecht

Blanksma Blanksma is bevoegd de afgifte van de zaken die zij voor de wederpartij in verband met de uitvoering van de overeenkomst heeft vervaardigd, alsmede de teruggave van alle door de wederpartij aan Blanksma Blanksma verstrekte gegevens, informatiedragers e.d., op te schorten, totdat de vorderingen ter zake van voornoemde overeenkomst door de wederpartij aan Blanksma Blanksma zullen zijn voldaan.

 

Artikel 17: Pand

1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Blanksma Blanksma heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:

a. de zaken aan derden in onderpand te geven;

b. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;

c. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.

2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een

toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. Blanksma Blanksma kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Blanksma Blanksma op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Blanksma Blanksma gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Artikel 19: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht is Blanksma Blanksma gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-

toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Blanksma Blanksma, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Blanksma Blanksma.

3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Blanksma Blanksma tot aan dat moment na te komen.

4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, natuurverschijnselen, weersomstandigheden, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, door wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

 

Artikel 20: Ontbinding, annulering, opzegging

1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W., of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;

b. Het bepaalde onder sub a van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de

consument.

2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Blanksma Blanksma een door Blanksma Blanksma nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Blanksma Blanksma te vergoeden. Blanksma Blanksma is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Blanksma Blanksma ter zake.

6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 21: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op de tussen Blanksma Blanksma en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van de voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken, gunstiger is voor Blanksma Blanksma, door dat recht worden beheerst.

3. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Blanksma Blanksma de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Blanksma Blanksma is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Blanksma Blanksma aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Blanksma Blanksma gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 18 april 2014